Lịch Google Update PageRank 2012 | cach tinh pagerank | chi so pagerank

The index is PageRank Google index helps determine the credibility, prestige and high rank of the website. If your site has a higher Page Rank website remaining tokens compared to competitors means that Google is looking at your website and care more. Often Google PageRank updates throughout the year, Google divided into four times a year and every 3 months 1 time. The following is a calendar Google PageRank update{Chỉ số PageRank là chỉ số giúp cho Google xác định độ tin cậy, uy tình và thứ hạng cao của website. Nếu website của bạn có một Page Rank cao hơn hững website còn lại so với các đối thủ cạnh tranh có nghĩa là Google đang xem xét và quan tam website của bạn nhiều hơn. Thường thì Google sẽ cập nhật PageRank trong suốt cả năm, Google chia ra bốn lần một năm và cứ khoảng 3 tháng 1 lần. Sau đây là: lịch Google update PageRank}
http://www.freshbrand.vn/lich-google-update-pagerank-nam-2012.html

Advertisements