Thiet ke Profile | Profile Creative Design

Profile Design – Design company profile capability, is a document that briefly introduce the basics of customer companies. It is an important marketing tool for the company, through Profile of the company, customers can know the level of professionalism and class size business of the company a most general way.(Thiết kế Profile – Thiết kế hồ sơ năng lực công ty,là một tài liệu giới thiệu đôi nét cơ bản về công ty với khách hàng. Đó là một công cụ tiếp thị quan trọng cho Công ty, thông qua Profile của công ty, khách hàng có thể biết được mức độ chuyên nghiệp và tầm cỡ quy mô ngành nghề kinh doanh của công ty một cách khái quát nhất.)
http://www.freshbrand.vn/thiet-ke-profile-thiet-ke-ho-so-cong-ty.html

Advertisements